Basic Information
Provider Information
NPI: 1003014739
EntityType: 1
ReplacementNPI:  
OrganizationName:  
LastName: ELLIOTT
FirstName: B
MiddleName: L.
NamePrefix:  
NameSuffix:  
Credential:  
OtherOrganizationName:  
OtherOrganizationType:  
OtherLastName:  
OtherFirstName:  
OtherMiddleName:  
OtherNamePrefix:  
OtherNameSuffix:  
OtherCredential:  
OtherLastNameType:  
Mailing Information
Address1: PO BOX 9041
Address2:  
City: SANTA ROSA
State: CA
PostalCode: 954051041
CountryCode: US
TelephoneNumber: 7075086341
FaxNumber:  
Practice Location
Address1: 747 FRONT ST
Address2:  
City: SAN FRANCISCO
State: CA
PostalCode: 941111945
CountryCode: US
TelephoneNumber: 7075086341
FaxNumber:  
Other Information
ProviderEnumerationDate: 07/03/2007
LastUpdateDate: 03/18/2010
NPIDeactivationReasonCode:  
NPIDeactivationDate:  
NPIReactivationDate:  
ProviderGenderCode: F
AuthorizedOfficialLastName:  
AuthorizedOfficialFirstName:  
AuthorizedOfficialMiddleName:  
AuthorizedOfficialTitleorPosition:  
AuthorizedOfficialTelephone:  
IsSoleProprietor: Y
IsOrganizationSubpart:  
ParentOrganizationLBN:  
AuthorizedOfficialNamePrefix:  
AuthorizedOfficialNameSuffix:  
AuthorizedOfficialCredential:  
NPICertificationDate:  

Taxonomy Information
TaxonomyLicenseStateSwitchTaxonomyGroupTaxonomyTypeTaxonomyClassSubSpecialty
103TR0400X  Y Behavioral Health & Social Service ProvidersPsychologistRehabilitation

No ID Information.


Home