Basic Information
Provider Information
NPI: 1003154659
EntityType: 1
ReplacementNPI:  
OrganizationName:  
LastName: ZAYAS
FirstName: AMANDA
MiddleName:  
NamePrefix:  
NameSuffix:  
Credential:  
OtherOrganizationName:  
OtherOrganizationType:  
OtherLastName:  
OtherFirstName:  
OtherMiddleName:  
OtherNamePrefix:  
OtherNameSuffix:  
OtherCredential:  
OtherLastNameType:  
Mailing Information
Address1: 13528 117TH ST
Address2:  
City: SOUTH OZONE PARK
State: NY
PostalCode: 114203621
CountryCode: US
TelephoneNumber: 3478852207
FaxNumber:  
Practice Location
Address1: 13528 117TH ST
Address2:  
City: SOUTH OZONE PARK
State: NY
PostalCode: 114203621
CountryCode: US
TelephoneNumber: 3478852207
FaxNumber:  
Other Information
ProviderEnumerationDate: 01/16/2013
LastUpdateDate: 01/16/2013
NPIDeactivationReasonCode:  
NPIDeactivationDate:  
NPIReactivationDate:  
ProviderGenderCode: F
AuthorizedOfficialLastName:  
AuthorizedOfficialFirstName:  
AuthorizedOfficialMiddleName:  
AuthorizedOfficialTitleorPosition:  
AuthorizedOfficialTelephone:  
IsSoleProprietor: N
IsOrganizationSubpart:  
ParentOrganizationLBN:  
AuthorizedOfficialNamePrefix:  
AuthorizedOfficialNameSuffix:  
AuthorizedOfficialCredential:  
NPICertificationDate:  

Taxonomy Information
TaxonomyLicenseStateSwitchTaxonomyGroupTaxonomyTypeTaxonomyClassSubSpecialty
164W00000X309779NYY Nursing Service ProvidersLicensed Practical Nurse 

No ID Information.


Home