Basic Information
Provider Information
NPI: 1003294018
EntityType: 1
ReplacementNPI:  
OrganizationName:  
LastName: MARTIN
FirstName: MYLES
MiddleName:  
NamePrefix:  
NameSuffix:  
Credential:  
OtherOrganizationName:  
OtherOrganizationType:  
OtherLastName:  
OtherFirstName:  
OtherMiddleName:  
OtherNamePrefix:  
OtherNameSuffix:  
OtherCredential:  
OtherLastNameType:  
Mailing Information
Address1: 4285 N RANCHO DR STE 160
Address2:  
City: LAS VEGAS
State: NV
PostalCode: 891303456
CountryCode: US
TelephoneNumber: 7028351915
FaxNumber:  
Practice Location
Address1: 4285 N RANCHO DR STE 160
Address2:  
City: LAS VEGAS
State: NV
PostalCode: 891303456
CountryCode: US
TelephoneNumber: 7028351915
FaxNumber:  
Other Information
ProviderEnumerationDate: 05/11/2015
LastUpdateDate: 05/11/2015
NPIDeactivationReasonCode:  
NPIDeactivationDate:  
NPIReactivationDate:  
ProviderGenderCode: M
AuthorizedOfficialLastName:  
AuthorizedOfficialFirstName:  
AuthorizedOfficialMiddleName:  
AuthorizedOfficialTitleorPosition:  
AuthorizedOfficialTelephone:  
IsSoleProprietor: Y
IsOrganizationSubpart:  
ParentOrganizationLBN:  
AuthorizedOfficialNamePrefix:  
AuthorizedOfficialNameSuffix:  
AuthorizedOfficialCredential:  
NPICertificationDate:  

Taxonomy Information
TaxonomyLicenseStateSwitchTaxonomyGroupTaxonomyTypeTaxonomyClassSubSpecialty
225400000X  Y Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service ProvidersRehabilitation Practitioner 

No ID Information.


Home